“De beperking van de toegang tot een overheidsdatabank met informatie over fiscale regelgeving als gevolg van het beheer door ene private speler”, Privacy & Informatie 2019, 123-124 (nr.131)

“De inzage in gezondheidsgegevens – een stille revolutie onder invloed van de AVG”, Privacy & Informatie 2019, 80-82 (nr.86)

“Het bekendmaken van de contactgegevens van klimaatministers – informatie boven privacy?”, Privacy & Informatie 2019, 78 (nr.83)

De plannen voor een leerlingenpaspoort – de nood aan een goede regeling en basis”, Privacy & Informatie 2018, 151-152 (nr.182)

De controle aan zelfscankassa’s – algoritmen en profilering troef”, Privacy & Informatie 2018, 149-150 (nr.180)

“Een aanpassing van het juridische kader voor de opvraging van gegevens door Belgische politiediensten, Privacy & Informatie 2017, 242-244 (nr.245)

“Belgische Privacycommissie doet aanbeveling inzake GENDIA”, Privacy & Informatie 2017, 240-241 (nr.243)

“De uitwisseling van persoonsgegevens van en over verdachte personen tussen Belgische banken – naar de invoering van een incidentenwaarschuwingssysteem naar Nederlands model?”, Privacy & Informatie 2017, 96-97 (nr.99)

“Een slimme energiemeter voor elke Vlaming – informatie te over, maat wat met de privacy?”, Privacy & Informatie 2017, 95-96 (nr.98)

“Het opnemen van foto’s op Facebook in het licht van de nakende Algemene verordening gegevensbescherming”, Privacy & Informatie 2016, 281 (nr.299)

“De roep om een strengere toepassing van de regels op kinderwebsites”, Privacy & Informatie 2016, 277-278 (nr.294)

“De verkoop van patiëntengegevens aan farmabedrijven – tweede ronde” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2016, 232-233 (nr.248)

“Camera’s in België – bron van opbrengsten, wettelijke kopzorgen, slapeloze nachten en wetgevend werk …” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2016, 227-228 (nr.241)

“Naar een hervorming van de Belgische Privacycommissie – al lang aangekondigd, maar nog niet gerealiseerd” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2016, 183-184 (nr.189)

“De beleidsplannen van de Belgische regering inzake privacy en gegevensbescherming voor 2016”(in de rubriek “Actualiteiten uit België”) , Privacy & Informatie 2016, 179-180 (nr.184)

“Een update van de huishoudelijke reglementen van de sectorale comités binnen de CBPL” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2016, 42-44 (nr.41)

“Een trend naar koppeling van verzekeringen aan rij- en levensstijl” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2016, 41 (nr.39)

“De start van het meldpunt voor sociale fraude … of voor eerlijke concurrentie” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2015, 256-257 (nr.218)

“Een apparaat ter detectie van roekeloos rijgedrag – een bewuste stap naar controle op medeburgers” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2015, 251-252 (nr.213)

“Een nieuwe federale strategie en een wetgevend initiatief voor open data in België” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2015, 205-206 (nr.178)

“Een website om je werkgever te scoren … much ado about nothing?” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2015, 204-205 (nr.177)

“Naar een elektronisch sociaal dossier?” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2015, 164-165 (nr.144)

“Het verband tussen open data en persoonsgegevens – een testcase aan de hand van een immowebsite” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2015, 162-163 (nr.142)

“Een regeling in uitwerking voor het gebruik van mini-camera’s door de politie” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2015, 69-70 (nr.65)

“Toename van verzekeringen tegen hackers” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2015, 68 (nr.64)

“Naar een betere beveiliging van gegevens door Belgische steden en gemeenten” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2015, 24-25 (nr.24)

“Een centrale fietsdatabank en diverse moderne informatietechnieken als oplossingen voor de plaag van fietsdiefstallen, Privacy & Informatie 2015, 22-23 (nr.22)

“Naar een aanbeveling rond het commercialiseren van persoonlijke gegevens?” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2015, 22 (nr.21)

“De voorlopig laatste stap in het uitwerken van een globaal kader voor e-government in België – de gewestelijke (Brusselse) dienstenintegrator”(in de rubriek “Actualiteiten uit België”) , Privacy & Informatie 2014, 229-230 (nr.205)

“Big data in de financiële sector in België – investeren met het oog op proactief handelen” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2014, 227-229 (nr.203)

“Naar de opname van het e-mailadres in de bevolkingsregisters en op termijn in het Rijksregister” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2014, 191-192 (nr.171)

“De Wet Only Once – een wetgevende verankering van het beginsel van de unieke gegevensverzameling” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2014, 186-188 (nr.166)

“Een algemene machtiging voor toegang tot het Rijksregister voor gemeenten voor informatiegegevens over niet-inwoners” (in de rubriek” Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2013, 153-155 (nr.128)

“Het oordeel van de Belgische Privacycommissie over het voorstel over de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om gegevens 50 jaar lang te bewaren”(in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2013, 151-153(nr.126)

“De verdere uitbouw van de elektronische overheid in België” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2013, 45-48 (nr.43)

“Het Belgische subsidiariteits- en proportionaliteitsadvies met betrekking tot het Voorstel voor een algemene verordening gegevensbescherming” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2013, 41-43 (nr.40)

“De moeilijke omgang met het beginsel van de authentieke bron – het Sectoraal Comité Federale overheid over de toegang van de dienst vreemdelingenzaken tot de gegevens van Fedasil” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2012, 251- 253 (nr.225)

“JustX for all – een nieuwe adem voor de informatisering van de Belgische justitie?” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2012, 200 (nr.178)

“De Belgische privacycommissie adviseert over de verwerking van persoonsgegevens binnen en door de Federale Overheidsdienst Financiën” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2012, 197-199 (nr.177)

“Een meldpunt voor illegaliteit – als het regent in Amsterdam, druppelt het in Antwerpen …” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2012, 153 (nr.140)

“De verlenging van de geldigheidstermijn van de Belgische elektronische identiteitskaart – Lastenverlaging versus verlies aan technologische ontwikkeling” (in de rubriek

“Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2012, afl.3, 147-150 (nr.137)

“En de e-Gov awards gaan naar …” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2012, afl.1, 38-39 (nr.47)

“De bevoegdheden voor privacy en informatie binnen de nieuwe Belgische regering” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2012, afl.1, 35-36 (nr.44)

“De Belgische overheid in de wolken? Naar een aparte cloud voor de Belgische overheid” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”, Privacy & Informatie 2011, afl.6, 327 (nr.282)

“Een ongunstig advies van de Belgische CBPL voor de Vlaamse Dienstenintegrator” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2011, afl.6, 325-327 (nr.281)

“Strengere regels voor de raadpleging van bevolkingsregister door gemeenten” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2011, afl.5, 283- 284 (nr.240)

“Geen geest, maar zand in de machine – een alarmkreet van de voorzitter van de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2011, afl.5, p.280-281 (nr.236)

“Een nieuw initiatief – de Belgische vereniging voor de studie en het onderzoek van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2011, afl.4, 222-223 (nr.192)

“Identiteitscontroles en gegevensuitwisseling tussen recreatieparken: is alles mogelijk met het oog op een rustig vakantiebezoek?” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2011, afl.4, 216-217 (nr.186)

“De elektronische belastingaangifte in België anno (aanslagjaar) 2011” (in de rubriek Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2011, afl.3, 166-168 (nr.135)

“Enkele recente cijfers over het misbruik van persoonsgegevens in België” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2011, afl.3, 163-164 (nr.130)

“Invoering elektronisch proces-verbaal in Belgische sociale zekerheid en andere initiatieven in kader e-government” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2011, afl.2, 111-112 (nr.89)

“Naar een betere bescherming van de gegevens van het Rijksregister van natuurlijke personen” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2011, afl.2, 107 (nr.84)

“De e-ID in België – de actualiteit inzake het gebruik voor online-toepassingen en de geldigheidsduur” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2011, afl.1, 54-55 (nr.43)

“Machtiging tot toegang tot het voertuigenregister voor de inning van parkeergelden: slotaflevering van een aanslepende soap” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2011, afl.1, p.51-53 (nr.40)

“Toepassing van ‘cirkels van vertrouwen’ bij toegang tot en raadpleging van het Rijksregister van natuurlijke personen: aanbevelingen van de Belgische Privacycommissie” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2010, afl.6, 322-324 (nr.288)

“Gegevensverwerking en politieke partijen – A thin line between love and hate …” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2010, afl.6, 319-320 (nr.284)

“Parkeergelden en de toegang tot de databank van voertuiggegevens – Via verbodsteken van het Grondwettelijk Hof naar groen licht van het Vlaams Parlement” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2010, afl.5, 265-267 (nr.235)

“Kijken mag, verwerken niet – De miljonairsroute beroert de gemoederen” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2010, afl.5, 264 (nr.233)

“Teacher, leave them kids alone – Een globaal leerlingendossier in de maak? “ (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2010, afl.4, 210-211 (nr.200)

“Belgische Privacycommissie geeft advies over de (Belgische) wet tot goedkeuring van de PNR-Overeenkomst 2007” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2010, afl.3, 149-151 (nr.142)

“Supermarktketen start gebruik van gepersonaliseerde reclamefolders op basis van persoonsgegevens verzameld via kortingskaarten” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2010, afl.2, 97-98 (nr.96)

“Een algemene machtiging tot het bekomen en gebruiken van identificatiegegevens uit het repertorium van voertuigen met het oog op het innen van parkeerbelastingen, -retributies en –gelden” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2010, afl.2, 95-97 (nr.95)

“De programmawet van december 2009: een eerste stap in de creatie van een fiscale superdatabank” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2010, afl.1, 38- 39 (n.44)

“Goedkeuring door België van de PNR-overeenkomst – een parcours met hindernissen” (in de rubriek “Actualiteiten uit België”), Privacy & Informatie 2010, afl.1, 35-37 (nr.42)