Welke diensten levert DPS4U?

De dienstverlening die DPS4U aanbiedt, is zeer ruim. Vooreerst gaat het om juridisch advies in de klassieke betekenis. DPS4U beperkt zich evenwel niet tot het aangeven van het theoretische kader of het aanstippen van mogelijke problemen, maar zet zich ook in voor het zoeken naar en vinden van praktische oplossingen. Dat vatten we samen onder de dienst “bijstand en ondersteuning van implementatie”. In het verlengde hiervan biedt DPS4U diverse formules voor opleidingen aan, waarbij het put uit de eigen ervaringen. Tot slot is DPS4U ook actief als externe DPO of Data Protection Officer, een functie die in essentie de 3 andere taken in zich verenigt.

Juridisch advies

Juridisch advies is van groot belang. Het gaat om advies dat het kader schetst dat van toepassing is op de activiteiten die de klant uitoefent of wil uitoefenen. Bij deze adviesverlening wordt ernaar gestreefd om de risico’s aan te geven die aan de (niet-)toepassing van de wet- en regelgeving verbonden zijn. Dat biedt de klant de nodige basis om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Voor de inschatting van deze risico’s is de jarenlange praktische ervaring, in het bijzonder als expert bij de toezichthouder, van doorslaggevend belang.

Bijstand en ondersteuning bij implementatie

Privacy- en gegevensbescherming zijn geen exacte wetenschap. De problemen die zich in dit kader stellen, vragen om een specifieke benadering. Door de jarenlange ervaring binnen de private sector weet DPS4U hoe voor deze problemen een oplossing kan worden gezocht, rekening houdend met de praktische organisatie van de klant.
Zo moet een overheid of organisatie die nood heeft aan gegevens vanwege de overheid, hiertoe een aanvraag indienen om gemachtigd te worden de gegevens te bekomen. Voor het opstellen van zo’n aanvraag is er niet alleen nood aan kennis van de wet- en regelgeving, maar ook nood aan praktische bijstand bij het opstellen.

Opleidingen

DPS4U verzorgt opleidingen over gegevensbescherming en e-government, maar kiest hiervoor een samenwerking met ondernemingen voor wie opleidingen de kernactiviteit vormen. In bepaalde gevallen neemt DPS4U het programma hiervan voor zijn rekening, net als het contacteren van de sprekers en de verdere inhoudelijke invulling.
DPS4U verzorgt ook in-house opleidingen, in overleg met de klant. Deze opleidingen zijn maatwerk, waarbij gepeild wordt naar de concrete vragen bij de klant. Zij worden voorbereid en houden ook een debriefing in, waarin bijvoorbeeld de vragen die aan bod zijn gekomen tijdens de opleiding, verder worden behandeld.

DPO – Data Protection Officer

De Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet in de aanstelling van een DPO, acroniem van Data Protection Officer, ook nog aangestelde voor de gegevensbescherming genoemd. Dit is verplicht voor overheden en voor ondernemingen in de private sector waarvan de verwerkingsactiviteiten, omwille van hun aard, scope en/of doeleinden, op grote schaal hetzij de regelmatige en systematische monitoring op grote schaal van betrokkenen, hetzij de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens vereisen. In andere gevallen mag steeds tot de aanstelling van een DPO worden overgegaan. DPO’s kunnen extern zijn. Essentie is dat zij over de nodige kennis en vaardigheden moeten beschikken om de betrokken overheid of organisatie te kunnen bijstaan. DPS4U kan deze functie, op basis van jarenlange ervaring in zowel publieke als private sector, uitoefenen voor uw overheid of organisatie.