Domeinen waarop DPS4U actief is

DPS4U is actief op twee domeinen: gegevensbescherming (data protection) en e-government.

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming, het Nederlandse equivalent van “data protection”, staat voor de wet- en regelgeving die de omgang met persoonsgegevens juridisch omkadert. Door de ruime definities van zowel het begrip “persoonsgegevens” als het begrip “verwerking” valt bijna elke manipulatie van gegevens hieronder. De toepasselijke regelgeving is veeleer technisch en complex en voor velen moeilijk toe te passen. Een goede inschatting van de verplichtingen is niet onbelangrijk omdat overtreding kunnen leiden tot administratieve en/of strafrechtelijke sancties, alsook tot een stakingsverbod. Door de jarenlange ervaring in deze materie bestaat de toegevoegde waarde van DPS4U erin dat wij de wet- en regelgeving vertalen naar uw praktijk en aangeven wat dit concreet betekent. Daarbij beperken wij ons niet tot het aangeven van de problemen, maar zoeken we ook actief mee naar oplossingen.

E-Government

E-government staat voor de elektronische overheid. Sinds enkele jaren biedt ook de overheid haar dienstverlening steeds meer geautomatiseerd aan. Daarbij kan men een onderscheid maken tussen de contacten tussen overheid en burger (frontoffice) en de gevallen waarin overheden onderling gegevens uitwisselen (backoffice). Een overheid die rekening wil houden met de zogenaamde digitale kloof, als gevolg van het feit dat niet alle burgers met ICT kunnen omgaan, zet daarbij vooral in op de uitwisseling van gegevens tussen besturen die er mee voor zorgt dat burgers en ondernemingen hun gegevens nog slechts éénmaal aan de overheid moeten meedelen. Meer nog dan de private sector is de overheid daarbij gebonden aan diverse regels. Het gaat om een combinatie van regels inzake privacy, gegevensbescherming, grondwettelijk en administratief recht. Op basis van een grondige analyse van dat juridische kader die uniek is in Vlaanderen, helpt DPS4U overheden doorheen het bos aan regels om hun projecten concreet vorm te kunnen geven.