Tarieven

DPS4U hanteert verschillende formules. Naast een formule voor eerste advies, is er het tarief voor de klassieke adviesverlening, waarbij zowel een uurtarief als een projecttarief mogelijk zijn. Voor opleiding wordt een onderscheid gemaakt tussen studiedagen en seminaries waar DPS4U als spreker optreedt, met de mogelijkheid om ook de inhoudelijke organisatie voor onze rekening te nemen, en opleidingen. Opleidingen kunnen worden aangeboden via externe organisaties, maar ook in-house, ter plaatse bij de klant, worden verzorgd. DPS4U biedt zijn diensten ook aan professionele partijen aan. Tot slot is er de dienstverlening als DPO die in beginsel uitgaat van een forfaitair bedrag op jaarbasis.

Eeste advies

Voor een eerste advies wordt er een vergoeding aangerekend van 150 EUR, exclusief BTW. Dit omvat een mondelinge toelichting door de opdrachtgever, bespreking van het dossier en de vragen, alsook een inschatting van de mogelijke gevolgen voor de ondernemingen en het vervolgtraject. Dit omvat maximaal 2 uren, verplaatsing inbegrepen. Voor overschrijdingen van deze termijn worden de gebruikelijke tarieven toegepast, met de mogelijkheid om, bij contract, het projecttarief toe te passen.

Prijsinformatie opvragen

Adviesverlening aan klanten

Vooreerst is er een uurtarief. Voor projecten of opdrachten op langere termijn kan een projecttarief worden afgesproken. Dit tarief bevat een aanzienlijke korting in vergelijking met het uurtarief. Op termijn wordt ook de invoer overwogen van een abonnementsformule, waarbij de klant vooraf een aantal uren dienstverlening betaalt en deze gaandeweg, in functie van de benodigdheden, kan opnemen. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een combinatie van deze tarieven. Zo is het mogelijk om, via een projecttarief, een dienstverlening van 2 dagen per week in te kopen en voor eventuele aanvullende dienstverlening te werken aan het uurtarief.

Prijsinformatie opvragen

Opleidingen

Voor opleidingen maakt DPS4U een onderscheid tussen een halve en een volledige dag. Het is de opdrachtgever die bepaalt of de aanwezigheid een volledige dag vereist of aangewezen is, dan wel of de voor- of namiddag voldoende is. Indien DPS4U ook instaat voor de inhoudelijke invulling van de opleiding (studiedag of seminarie), wordt een afzonderlijk tarief toegepast. Tot slot is er het tarief voor in-house opleidingen. Dit wordt mede bepaald in functie van de omvang van de voorbereiding (die op individuele basis gebeurt met de dienst die de vraag tot opleiding stelt), het aantal deelnemers en de nood aan debriefing (antwoorden van vragen die tijdens de opleiding zijn gesteld).

Prijsinformatie opvragen

Adviesverlening aan professionele partijen

DPS4U verleent desgevallend ook diensten aan professionele partijen, zoals advocaten of andere consultants (in onderaanneming, bijvoorbeeld in het kader van overheidsopdrachten). De tarieven hiervoor worden steeds bepaald in overleg met de opdrachtgever van DPS4U, ook al is dit niet degene die de uiteindelijke opdracht heeft vergund.

Prijsinformatie opvragen

Dienstverlening als externe DPO

DPS4U biedt zijn diensten aan als externe DPO. Hiervoor wordt uitgegaan van een tarief dat berekend wordt op basis van parameters van de dienstverlening die toezichthouders vooropstellen. Ter informatie geven wij mee dat toezichthouders vragen dat een veiligheidsconsulent minimaal 4 uren per week presteert. Het aldus bekomen tarief vormt een minimum dat, indien nodig of aangewezen, kan worden aangevuld, op basis van een vergoeding die tussen partijen nader wordt afgesproken.

Prijsinformatie opvragen